Protokół z obrad VIII Zebrania Zarządu KPZSzach

10 Sty Protokół z obrad VIII Zebrania Zarządu KPZSzach

 

 

 

Plik .pdf do pobrania

Protokół z obrad VIII Zebrania Zarządu KPZSzach — Toruń, ul. Kaliskiego 9.

 

            W dniu 27.12.2017 roku w godzinach 17.00–19.00 w Toruniu przy ul. Kaliskiego 9 odbyło się VIII Zebranie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. W obradach udział wzięli:

–           Jarosław WIŚNIEWSKI — Prezes,

–           Andrzej LEŚNIAK — Wiceprezes,

–           Janusz AUGUSTOWSKI — Skarbnik, Przewodniczący Kolegium Sędziów,

–           Adam PITUŁA — zaproszony gość, Przewodniczący KKiE, członek Kolegium Sędziów.

W obradach nie uczestniczył m. in. Andrzej HARASIMOWICZ, który przesłał do Prezesa KPZSzach maila o swojej rezygnacji z udziału w składzie Zarządu. Z przyczyn osobistych nie dotarli również Karol JAROCH oraz Piotr SZYBOWICZ.

 

Przywitania przybyłych osób dokonał Prezes Jarosław Wiśniewski, który przedstawił następujący porządek obrad.

 

 1. Przywitanie przybyłych osób.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wyłonienie protokolanta.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu.
 5. Wstępne podsumowanie działalności Zarządu KPZSzach w 2017 roku.
 6. Przestawienie sytuacji finansowej związku na koniec 2017 roku.
 7. Uchwalenie Komunikatu Finansowego KPZSzach na 2018 rok.
 8. Rewizja obowiązków poszczególnych członków Zarządu KPZSzach.
 9. Wytyczenie głównych planów działania Zarządu w 2018 roku (kurs sędziowski na klasy okręgowe, „Edukacja poprzez szachy w Szkole”, półfinały „Makroregionu”.
 10. Omówienie startu juniorów z województwa kujawsko-pomorskiego w Półfinałach Mistrzostw Polski.
 11. Omówienie wyników reprezentantów województwa Kujawsko-Pomorskiego w Mistrzostwach Europy w Szachach Błyskawicznych i Szachach Szybkich w Katowicach.
 12. Przedstawienie krótkiego opisu z posiedzenia Rady Prezesów PZSzach w Katowicach.
 13. Propozycja opracowania aneksu do regulaminu DMR 2017/2018 w zakresie rozgrywek V ligi i jego ewentualne zatwierdzenie.
 14. Zatwierdzenie kalendarza imprez szachowych w województwie na 2018 rok.
 15. Wolne wnioski.

Zaproponowany Porządek Obrad został jednogłośnie przyjęty (3 głosy — ZA).

Następnie na protokolanta zebrania zgłosił się sam Prezes KPZSzach, ponieważ nieobecny

był Sekretarz — Piotr Szybowicz.

Realizując kolejny punkt obrad, zatwierdzono Protokół z poprzedniego, VII-go Zebrania Zarządu KPZSzach, które odbyło się w Bydgoszczy w dniu 22.09.2017 roku (3 głosy — ZA).

Krótkiego podsumowania działalności Zarządu w mijającym 2017 roku dokonał Prezes Jarosław Wiśniewski. Nieskromnie można przyznać, że był to rok udany, zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej działalności Zarządu. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy mistrzowskie w województwie, niemal na każdym szczeblu rywalizacji szachowej. Odnotowano kolejny wzrost liczby organizowanych imprez szachowych na terenie naszego województwa, a także ilości czynnie grających zawodników, głównie tych młodszych. Dokonano radykalnej zmiany i modernizacji strony internetowej związku, o co rozwodziły się dysputy i krytyka od 2012 roku (tj. od czasu opracowania przez Dawida Ziółkowskiego poprzedniej wersji strony w niewygodnej do użytkowania technologii joomla). Mamy nadzieję, że obecna wersja autorstwa Arkadiusza Matczyńskiego przypadnie do gustu szachistom i użytkownikom. Strona jest stale modernizowana i dopracowywana w oparciu o zgłaszane sugestie środowiska szachowego. Ponadto wyprostowano formalności w KRS oraz prowadzono stabilną politykę finansową związku. Prezes przyznał, że przynajmniej jemu udało się pozyskać z różnych źródeł na działalność statutową (głównie organizacja zawodów szachowych w województwie oraz organizacja Gali 80-lecia KPZSzach) niemal 40 tysięcy złotych. Ze środków tych dokonano też zakupu rzutnika na poczet organizowanych przez związek imprez szachowych. Coraz większy udział w pozyskiwaniu środków finansowych odgrywają też rodzice, za co należą im się gorące podziękowania.

Zebrania Zarządu odbywały się w Występie, w Bydgoszczy oraz w Toruniu, celem ułatwienia udziału w nich poszczególnym członkom czy zapraszanym gościom, mieszkających w różnych zakątkach województwa. Także przeprowadzono kilka głosowań elektronicznych oraz konsultowano na bieżąco działania władz związkowych telefonicznie czy podczas spotkań na zawodach jak i innych wydarzeniach szachowych. Zarząd KPZSzach zrealizował niemal wszystkie uchwały WZD z kwietnia 2017 roku, z wyjątkiem tej, dotyczącej przeznaczania 25% opłaty do FIDE klubom, które organizowały zawody zgłaszane do oceny rankingowej dla szachów klasycznych, gdyż jest to trudne do zrealizowania. Imprez takich w województwie jest mało, a Zarząd nie posiada szczegółowej wiedzy, który klub — ile wpłacił tytułem opłat, ile z tego wróciło do kasy KPZSzach (i czy w ogóle coś wróciło), nie mówiąc już o procentowym dzieleniu ewentualnych zwrotów. W zamian Prezes dodał, że Zarząd pozytywnie przychylał się (o ile kierowano takie wnioski pisemnie lub telefonicznie) do ufundowania pucharów czy drobnych nagród w niektórych cyklicznych czy okolicznościowych turniejach organizowanych m. in. w Bydgoszczy. Kupowane też były puchary (I miejsca) i medale w ramach zawodów organizowanych przez KPZSzach. Nie pobrano też różnicy z wpisowego (po opłaceniu sędziów) przy organizacji Mistrzostw Województwa Przedszkolaków w Toruniu, w zamian za organizację i przeprowadzenie imprezy przez UKS OPP Toruń. Jarosław Wiśniewski dodał, że w ramach możliwości starał się wizytować różnego rodzaju turnieje w województwie, wspierał kluby sprzętem związkowym, a także uczestniczył w innych okolicznościowych wydarzeniach szachowych (podczas wyborów do władz PZSzach w czerwcu 2017 roku w Warszawie, został wybrany na Przewodniczącego Komisji Wyborczej).

Ważnym i kulminacyjnym wydarzeniem w województwie była Gala 80-lecia KPZSzach, która w dniu 19.11.2017 roku odbyła się w Nakle nad Notecią, okraszona okolicznościowym turniejem szachowym. Do Nakielskiego Ośrodka Kultury przybyło wielu wspaniałych gości, którzy w przeciągu lat, czynnie i efektywnie wspierali rozwój szachów w naszym województwie. W ramach podziękowania przygotowano okolicznościowe statuetki, kwiaty, zorganizowano bankiet, a Piotr Szybowicz powiódł uczestników gali w sentymentalną podróż w przeszłość. Oczywiście lista nagrodzonych działaczy, sędziów i zawodników została przygotowana wcześniej, niemniej jednak mamy świadomość, że mogliśmy przez zwykłą ludzką ułomność, pominąć niektóre osoby, za co przepraszamy i postaramy się nadrobić ewentualne błędy przy kolejnych okazjach. Kryteria jednak były określone na osoby powołane na stanowiska prezesów Związku, wieloletnich działaczy prowadzących kluby szachowe minimum 15 lat w ramach wolontariatu czy pasji, a nie posiadanego zatrudnienia, zasłużonych i wieloletnich sędziów szachowych, trenerów, zawodników posiadających sukcesy na arenie krajowej lub międzynarodowej. Niektóre osoby spełniały kryteria odbioru statuetki w kilku kategoriach, ale ostatecznie wręczano jedną.

W odniesieniu do sukcesów sportowych naszych zawodników należy wyjaśnić, że Zarząd na tej akurat płaszczyźnie niewiele miał do powiedzenia, ponieważ dysponujemy zbyt niskimi środkami budżetowymi, aby móc wspierać działalność szkoleniową. Nie ukonstytuowało się też w naszym województwie Kolegium Trenerów, a jedyną działalność szkoleniową z ramienia KPZSzach prowadzi Karol Jaroch. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie zakupu dresów dla kadry wojewódzkiej juniorów czy dofinansowanie wyjazdu młodzików i trenerów na różnego rodzaju eliminacje i zawody szachowe. Cieszymy się też każdym sukcesem naszych reprezentantów, szczególnie Alicji Śliwickiej, ale też innych utalentowanych zawodników, czyniących stałe postępy.

Nie wypada wspomnieć o reorganizacji systemu ligowego w sezonie 2017/2018 głównie w oparciu o ligi zjazdowe, co było wolą Delegatów KPZSzach. Po czasie niestety system ten zbiera więcej krytyki, a zalet takiego rozwiązania nie widzi większa ilość klubów. Podnoszone są kwestie posiadania przez kluby, doskonałych warunków do gry, jednak nie wykorzystywanych z uwagi na niekorzystne kojarzenia. Rodzice nie puszczają młodych zawodników na całodniowe zjazdówki z uwagi na ich późniejsze obowiązki szkolne. Ponadto w V lidze zgłosiło się 8 drużyn, co już zupełnie nie wymaga grania tej ligi w systemie zjazdowym. Powyższe uwagi, powinny być przedmiotem weryfikacji rozgrywek w V lidze (o czym poniżej), a całe DMR poddane ocenie przez kolejne Walne Zebranie Delegatów.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji finansowej KPZSzach, Prezes Jarosław Wiśniewski podał, że na dzień 27.12.2017 r. na koncie związku znajdowało się 13.009,00 zł, które jednak ulegną zmniejszeniu na koniec 2017 roku o tak zwane opłaty stałe (m. in. wynagrodzenie księgowej, opłacenia administratora CR, administratora strony internetowej, itp.). Przy okazji Prezes dodał, że kuleje sprawozdawczość i rozliczanie imprez szachowych przez poszczególne osoby. Zdarzają się przypadki, że kluby zwracają się z prośbą o rachunki za wpisowe w turniejach organizowanych w czerwcu br. Takie zaniedbania, chociaż nie niosące za sobą znacznych konsekwencji prawnych, bo są w końcu rozliczone, przyczyniają się do utrudniania prowadzenia księgowości związku i należy je eliminować.

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie Komunikatu Finansowego KPZSzach na 2018 rok. Prezes Wiśniewski przyznał, że poprzednie komunikaty nie były zmieniane od kilku lat, a nawet owe zmiany, które zostały wprowadzone w latach 2012-2016 zawierały opłaty na niskim poziomie w stosunku do innych związków szachowych. Zaproponował nieznaczne podniesienie opłat związanych z rozgrywkami ligowymi, na co wpływ mają koszty opłacenia sędziów (głównego i rundowych) oraz wpisywania partii. Ponadto należy ujednolicić kwoty wpisowego do mistrzostw województwa w szachach szybkich i błyskawicznych, opłaty za kurs sędziowski na klasy okręgowe, jak też dostosować Komunikat Finansowy do tego, jaki obowiązuje w Polskim Związku Szachowym w zakresie stawek centralnych. Wobec powyższego Zarząd KPZSzach dokonał zmiany następujących opłat:

–           wpisowe do III ligi DMR — 450 zł,

–           wpisowe do IV ligi DMR — 300 zł,

–           wpisowe do V ligi DMR — 250 zł,

–           wpisowe do Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 25 zł senior i 15 zł junior,

–           opłata za kurs sędziowski na klasę okręgową — 150 zł.

Pozostałe opłaty bez zmian w stosunku do 2017 roku, z wyjątkiem opłat centralnych obowiązujących w KOF zatwierdzonym przez Polski Związek Szachowy. W głosowaniu oddano 3 głosy ZA.

Rewizja obowiązków poszczególnych członków Zarządu KPZSzach w opinii Prezesa Jarosława Wiśniewskiego jest konieczna, na co dowodem jest chociażby problem z protokołowaniem obrad zarządu. Niestety w obecnej sytuacji na głowie Prezesa jest zbyt wiele obowiązków, a inni członkowie Zarządu mają jakby „większe moce przerobowe” i należy to zmienić. Skutkiem nadmiernego obłożenia obowiązkami jednej osoby są opóźnienia w publikacji na przykład komunikatów organizacyjnych różnych imprez mistrzowskich, ich opisywania i rozliczania, Regulaminu DMR, kalendarza imprez, spraw związanych z KRS czy innych działań (m. in. organizacja i przeprowadzenie obchodów 80-lecia KPZSzach), które i tak ostatecznie spadają na Prezesa. Rezygnacja tutaj z funkcji członka Zarządu przez Andrzeja Harasimowicza niewiele zmienia, ponieważ toruński działacz i tak niewiele wniósł do prac Zarządu. Oczywiście konieczne będzie dokooptowanie w to miejsce innej osoby, ale może też należałoby pomyśleć o jeszcze jednym członku zarządu (najlepiej perspektywicznym, pomysłowym, ambitnym i chętnym do działania) oraz rewizji obowiązków obecnych. Z uwagi na niezbyt liczne grono osób biorących udział w dzisiejszym zebraniu (co w pewien sposób potwierdza powyższą tezę) punkt ten powinien być szerzej omówiony podczas kolejnego zebrania (w okolicach marca 2018 roku).

W zakresie wytyczenia głównych kierunków działania w 2018 roku, Prezes Jarosław Wiśniewski zwrócił szczególną uwagę na program „Edukacja poprzez Szachy w Szkole”. Dla porównania Podlaski Związek Szachowy czy Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy od dłuższego już czasu pilotują ten program. Owocem tych działań jest wiele szkół uczestniczących w  „Edukacji (…)” oraz ogromna rzesza grającej w szachy młodzieży szkolnej. Turnieje tam rozgrywane, gromadzą ponad 400 dzieci grających w królewską grę w ramach tego programu. Na tym tle, nasze województwo wypada niezmiernie blado, a 2 kursy dla nauczycieli zorganizowane przez Benedykta Mrozińskiego w Kowalewie Pomorskim, niewiele tą sytuację poprawiły. Jakieś działania prowadzone są też w Żninie, jednak pan Śniadecki nie „chwali” się postępami na tej płaszczyźnie — stąd też tak mała wiedza Zarządu. Dlatego bezwzględnie należy ruszyć z organizacją tego programu w naszym województwie, gdzie pierwsze kursy dla nauczycieli oraz pozyskiwanie szkół do „Edukacji (…)” powinniśmy przeprowadzić w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, a może i w innych miastach. Tym samym ilość grających dzieci z pewnością wzrośnie, a co za tym idzie — życie szachowe w województwie znacznie się ożywi. Niemniej jednak dla realizacji tych założeń potrzebna jest grupa osób, która wspólnie ogarnie owe przedsięwzięcie. Dlatego Zarząd KPZSzach zaprasza do współpracy, osoby zorientowane w temacie lub chcące projekt ten realizować.

Kolejną istotną sprawą jest przeprowadzenie w drugiej połowie lutego 2018 roku Okręgowego Kursu Sędziowskiego. Zapotrzebowanie na tego rodzaju kurs jest dość duże, ponieważ ostatni kurs przeprowadzono niemal 6 lat temu. Były próby przeprowadzenia kursu przez poprzednie Kolegia Sędziów, ale delikatnie mówiąc, z różnych przyczyn nie odbyły się. Z kursu mogliby też skorzystać „etatowi” sędziowie, którzy chcieliby odświeżyć posiadaną wiedzę lub skonsultować nowe przepisy gry FIDE (od 01.01.2018 roku). Prezes zarekomendował członkom Kolegium Sędziów przeprowadzenie kursu w dniach 24-25 lutego 2017 roku w Bydgoszczy. Janusz Augustowski zauważył, że powinno się opublikować wytyczne dotyczące organizacji zawodów szachowych, zarówno dla organizatorów jak i sędziujących je arbitrów, ponieważ niektóre imprezy szachowe — prowadzone są na „niskim” poziomie. Odbija się to niestety na reputacji szachów, jak też negatywnie jest postrzegane przez sponsorów. Skarbnik KPZSzach negatywnie odniósł się do organizacji „zjazdówki” w Świeciu, gdzie w jego opinii było ciasno oraz nie zapewniono wystarczającej jak na 140 osób ilości toalet. Adam Pituła zwrócił też uwagę, że ligę zjazdową powinno sędziować co najmniej 2 arbitrów, co pozwoli zminimalizować ewentualne pomyłki w interpretacji przepisów gry.

Andrzej Leśniak potwierdził, że Makroregion ponownie zostanie przeprowadzony w Fojutowie, w terminie 22-29 września 2018 roku. Dodał, że termin ten jest stosowany od lat, jak też w tym okresie korzystne są warunki pogodowe, co uatrakcyjnia pobyt w ośrodku. Ponadto w tym okresie planuje przeprowadzić również otwarty turniej szachów standardowych, zgłoszony do FIDE.

Z uwagi na brak wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych i szkolenia — Karola Jarocha oraz Sekretarza — Piotra Szybowicza, postanowiono, że punkty 10 i 11 zostaną szerzej omówiono podczas kolejnego zebrania zarządu.

W kolejnym punkcie Prezes Jarosław Wiśniewski omówił udział w zebraniu Rady Prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych, który odbył się w Katowicach w dniu 18.12.2017 r. Rada ta została reaktywowana na początku 2017 roku i od tego czasu w odstępach około półrocznych, odbywa spotkania. Tematami obrad były sprawy związane z Centralnym Rejestrem Szachowym, Chessarbitrem, opłatami centralnymi w ramach Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach na 2018 rok, kontynuacją wydawanie czasopisma MAT, spotkanie z Prezesem PZSzach, programem „Edukacja poprzez Szachy w Szkole”.

Główny ciężar dyskusji dotyczył jednak, ponownego opracowania Centralnego Rejestru PZSzach. Obecny CR jest opracowany na bardzo starym i awaryjnym hostingu i jego kolejne ulepszanie jest niemożliwe. Istnieje groźba całkowitego zawieszenia systemu, toteż zaproponowano Polskiemu Związkowi Szachowemu przeznaczenie określonych środków pieniężnych na opracowanie i uruchomienie nowego CR-a. Start tego systemu, może zająć około roku, o ile znajdzie się finansowanie projektu. Rekomendowano przeznaczanie na modernizację CR kwoty ok. 50.000,00 zł, która pochodzić będzie z opłat wnoszonych za rejestrowanie zawodników, czy wpłat za kategorie i licencje. Również koniecznym będzie zatrudnienie przez PZSzach — pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Przy okazji porządkowania ewidencji PZSzach stanął na stanowisku rejestracji niezrzeszonych zawodników w klubach szachowych. W przeciwnym razie, zawodnik niezrzeszony zobowiązany będzie do wpłacania składki rocznej w wysokości 200,00 zł rocznie. Pomysł ten, przynajmniej w moim przekonaniu, jest chybiony, ponieważ większość tak zwanych „niezrzeszonych” szachistów to głównie osoby starsze oraz dzieci, rozpoczynające swoją przygodę z szachami. Nie ma też obwarowań i kar za niezapłacenie składki, co powoduje sztuczność tego zapisu.

Podobnie jak CR, stałej modernizacji wymaga również popularny w naszym kraju Chessarbiter, na co również zapewnione będą środki z wykupu licencji. Zarząd PZSzach planował też, zakończyć wydawanie nierentownego czasopisma MAT, jednak znalazła się osoba (obecny redaktor naczelny), która zachęciła do kontynuowania wydawnictwa. Naczelny, prosił, o umieszczanie na stronach związkowych linków do MAT-a, który będzie wydawany w wersji papierowej oraz elektronicznej (więcej materiałów, za tą samą cenę).

W odniesieniu do programu „Edukacja poprzez Szachy w Szkole” prezes Adam Dzwonkowski stwierdził, że jest wola kontynuacji programu, jednak wycofał się główny sponsor sprzętu szachowego. Dlatego PZSzach „rekomenduje” o zwracanie się przez związki wojewódzkie do Urzędów Marszałkowskich, o uzyskanie finansowania zakupu szachownic. Sytuacja finansowa PZSzach jest niestety nienajlepsza i gołym okiem widać, że szuka się oszczędności gdziekolwiek. Polski Związek szachowy zmienia też siedzibę (ulicę dalej przy Hotelu Novotel, ul. Marszałkowska w Warszawie), ponieważ w obecnym miejscu wypowiedziana została umowa. Podczas zebrania poruszano też tematy związane z kadrą narodową, udziałem reprezentantów kraju w różnych imprezach mistrzowskich i inne tematy, jednak nie miały one istotnego wpływu na funkcjonowanie chociażby KPZSzach, więc nie ma potrzeby ich relacjonowania. Na koniec dokonano zmiany przewodniczącego Rady Prezesów oraz jego zastępcy. Nowym przewodniczącym został Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Szachowego — Jan Kusina.

W dalszej części zebrania Zarządu KPZSzach — Prezes Jarosław Wiśniewski przedstawił propozycję aneksu do Regulaminu DRM w następującej treści:

Z uwagi na liczne sugestie zawodników, biorących udział w rozgrywkach V ligi DMR oraz z uwagi na fakt, że w grupie tej startuje 8 drużyn, czego nie można było przewidzieć w momencie uchwalania Regulaminu — Zarząd KPZSzach uchwala następujące zmiany do Regulaminu DMR na sezon 2017/2018:

 1. Aneksowane zmiany dotyczą tylko i wyłącznie rozgrywek szachowych w ramach V ligi DMR woj. kujawsko-pomorskiego.
 2. Pierwotny terminarz rozgrywania meczów w ramach V ligi oraz uzyskane do tej pory wyniki nie ulegają zmianie.
 3. Mecze rozgrywane w V lidze odbywać się będą systemem dojazdowym (dom — wyjazd), przy czym ostatnia kolejka, odbędzie się w Szubinie (25.03.2018 r.) w ramach rundy zjazdowej.
 4. Zawodnik składu podstawowego powinien rozegrać co najmniej cztery partie.
 5. Pozostałe zapisy Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Regionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach na sezon 2017/2018 nie ulegają zmianie.

            W wyniku głosowania (3 głosy — ZA), aneks został zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach.

Zarząd KPZSzach dokonał też wstępnego opracowania Kalendarza Imprez Szachowych na 2018 rok, który ukaże się niebawem na stronie związkowej. Oczywiście kalendarz ten będzie stale uaktualniany, o propozycje zgłaszane przez kluby.

W ramach dyskusji poruszono opisane wyżej tematy. Nie zgłoszono innych wniosków. Zebranie zakończono po ok. 2 godzinach.

Protokołował Prezes Zarządu KPZSzach

 

Jarosław WIŚNIEWSKIX